Om Lab Norge

 

Lab Norge - framtidsrettet, samhandlende, samfunnsnyttig

Lab Norge organiserer laboratoriebransjen i Norge og har p.t. ca. 50 bedrifter som medlemmer. Medlemmene er leverandører og produsenter av laboratorieutstyr, både instrumenter, reagenser og forbruksmateriell. Bedriftene leverer sine produkter til sykehus, private helselaboratorier og laboratorier innenfor industri, forskning og undervisning samt offentlige kontrollorganer.


Produsentbedriftene eksporterer i stor grad sine produkter til andre land. Det er tre produsentbedrifter blant medlemmene.

Det er anslått at laboratoriebransjen i Norge omsetter for NOK 2,5 milliard pr år. Av dette er ca NOK 1 milliard innen feltet diagnostikk.

ÅRSMELDINGER

BROSJYRE OM LAB NORGE

Brosjyre om Lab Norge (norsk)

Informasjonsbrosjyre om Lab Norge Brosjyre handle trygt med .....

LAB NORGES HISTORIE 1990 -2015

25-års jubileumsskrift

Lab Norge het fram til 2013 Norske Laboratorieleverandørers Forening - NLF.

 

 

Virksomhetside

Lab Norge retter sin innsats mot kundegrupper og premissgivere innen helse, industri, forskning og kontroll, offentlige institusjoner. Behovet for en kompetent og framtidsrettet samhandlingspartner er styrende for vårt arbeid.

  • Lab Norge skal bidra til videreutvikling av kostnadseffektive prosesser og løsninger som gir sunn samfunnsøkonomi. Målet vårt er en enklere hverdag samt mer effektiv og lønnsom drift for våre kunder.
  • Lab Norge skal ta initiativ til relevante møteplasser for bransjen for å sikre en konstruktiv og positiv dialog og kompetanseoverføring.
  • Lab Norge skal være ønsket samarbeidspartner for myndigheter og kunder og NLF skal tiltrekke seg bransjens beste og mest kompetente leverandører og produsenter.

De strategiske hovedområdene er:
 
1. Kunnskap og utvikling
2. Bransjeinformasjon
3. Arbeidsgruppene
4. Informasjon og kommunikasjon
5. Offentlige anskaffelser
6. Møteplasser
7. Bransjerollen – samhandleren
8. Sekretariatet

 

Øvrige arbeidsoppgaver

 

AKTUELLE SAKER

Lab Norge arbeider hele tiden med aktuelle saker for medlemmene. Eksempler kan være språkkravet i forskrift om medisinsk utstyr, språkkravet når det gjelder kjemikalier til forskning, medlemmenes utelukkelse fra deler av UiB, se også nedenfor.

OFFENTLIGE INNKJØP

Av bransjepolitiske saker har Lab Norge vært mye engasjert i spørsmål vedrørende offentlige innkjøp de seneste år. Dette har sammenheng med til dels nye regler innenfor dette feltet der det har vært behov for oppfølging av konkrete anbud. Foreningen har holdt kurs vedrørende lov om offentlige anskaffelser og tar opp saker med innkjøpere som ikke følger regelverket. I tillegg har vi hatt kontaktmøter med helseregionene og med flere universiteter.

EGENPRODUKSJON AV MEDISINSK UTSTYR

 Lab Norge ble oppmerksom på at mange sykehus og private lebortaorier drev egenproduksjon av medisinsk utstyr i strid med regelverker om medisinsk utstyr. Lab Norge tok det opp med departementet (helse- og omsorg), som ba Helsedirektoratet følge opp. De har gjort undersøkelser i sykehusene og informert om grensene.

 

POLICYNOTAT OM INNKJØP

Lab Norge utarbeidet i 2015 et policynotat med krav og ønsker til en god innkjøpsprosess. Notatet finnes her

 

Messer og utstillinger


LAB-MESSENE

Lab Norge arrangerer hvert tredje år – i samarbeid med Norges Varemesse - utstillingen LAB, siste gang som LAB 2011. Denne messen samler hele laboratoriebransjen i Norge til utstilling. I tillegg arrangeres også en rekke faglige seminarer, og andre foreninger inviteres til å avholde årsmøter og fagmøter i løpet av utstillingsdagene. Det avholdes også en rekke mindre seminarer i regi av utstillerne. Som medlem får man rabatt på påmeldingsavgiften og ca 15 % på kvadratmeterprisen. Det siste refunderes gjennom Lab Norge. Neste messe er 28-30. oktober 2014.

ANDRE UTSTILLINGER

LabNorge forhandler med arrangører av en rekke mindre utstillinger som avholdes av forskjellige faggrupper, spesielt innenfor helsesektoren. LabNorge har egne veiledende retningslinjer for denne type utstillinger, og søker i samarbeid med arrangøren å få til en best mulig utstilling for medlemmene. LabNorge distribuerer disse invitasjonene til medlemmene dersom man kommer fram til enighet.

Det er inngått avtale med NITO/BFI om utstillinger og man har en overenskomst med NBS – Norsk Biokjemisk Selskap.

 

Tilbud til medlemmer

 

STANDARDKONTRAKTER

LabNorge har utarbeidet:

  • standard salgsbetingelser,
  • standard serviceavtale og
  • standard utlåns-, utprøvings og utleieavtale.

Dokumentene finnes under Standarddokumenter og er til fri bruk for medlemmene.ETISKE RETNINGSLINJER

LabNorge har utarbeidet egne etiske retningslinjer for bransjen. Disse finnes under Standarddokumenter. Her finnes også EDMA Code of ethics.

MEDLEMSMØTER/KURS/SEMINARER

Med jevne mellomrom avholdes medlemsmøter med aktuelle fagtemaer. Foreningen har noe kursvirksomhet for medlemmene innenfor aktuelle temaer, og det arrangeres seminarer innen spesielle områder, slik som ”bransjens økonomi”, ”felles salgsbetingelser og kjøpsloven”, og ”offentlige anskaffelser”.

LØNNSSTATISTIKK

Lab Norge utarbeider årlig lønnstatistikk for salgs- og servicepersonell. Resultatene av denne distribueres kun til de som sender inn oppgaver.
 

UNDERSØKELSE SERVICEPRISER

Lab Norge gjennomfører undersøkelse av serviceprisene i bransjen med ujevne mellomrom.

 

EE-AVFALL (Elektrisk og elektronisk avfall)

Lab Norge har forhandlet frem felles avtale med returselskapene for Ee-avfall, RENAS og El-retur.

 

EMBALLASJEAVFALL

Lab Norge har også et samarbeid med Grønt punkt Norge (tidl. Materialretur) om retur av emballasjeavfall. Vi har forhandlet fram en forenklet bransjeløsning for å begrense medlemmenes rapportering og dermed kostnader.

 

Samarbeid

 

EDMA

Lab Norge er medlem av den Europeiske organisasjonen for diagnostikaprodusenter EDMA – European Diagnostics Maufactures Association. Denne organisasjonen har sitt hovedkontor i Brüssel og arbeider med saker som er aktuelle for de av foreningens medlemmer som leverer eller produserer diagnostikaprodukter. De er en sentral informasjonskilde for tiden, særlig når det gjelder IVD-direktivet som skal inkorporeres i norsk lovgivning.

Hovedorganisasjonen VIRKE

er tilsluttet VIRKE. Medlemskapet gir tilgang til informasjon om næringspolitiske saker og mulighet til å påvirke myndighetene etc gjennom et større apparat enn vårt eget. Samarbeidet er utvidet de seneste årene.

 

MEDTEK NORGE

Lab Norge samarbeider med Medtek Norge (tidligere LFH) og har blant annet etablert et felles helseøkonomiutvalg.


ANDRE

Lab Norge er bransjens talerør og kontaktpunkt overfor organisasjoner, næringsliv og myndigheter, slik som Sosial- og Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet, SFT, Helse- og omsorgsdepartementet, Rikstrygdeverket, Justervesenet, Norsk Industri og NHO.

 

Hjemmeside

Lab Norge har egen hjemmeside med blant annet medlems- og produktregister som viser hvilke produkter medlemmene forhandler. Adresse: www.labnorge.no 

 

 

SEKRETARIATET

 

Lab Norge har sekretariat med advokat Tore Flaatrud som er sekretariatsleder. Sekretariatet yter gratis medlemsrådgiving pr. telefon og bistår ellers medlemmer etter nærmere avtale med saker av juridisk karakter på vanlige betingelser.

Lab Norge v/Advokat Tore Flaatrud

Besøksadresse: Pilestredet 15 b
Postadresse:    Postboks 6644 St. Olavs Plass, 0129 Oslo
Telefon:  +47-23 32 61 20
Telefaks:   +47-23 32 61 10
e-post: post(a)labnorge.no