Svar fra statråd Høie

Statsråd Bent Høie (bildet, foto Bjørn Stuedal) har besvart spørsmål fra stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V). Spørsmålet hadde sin bakgrunn i en artikkel Lab Norge hadde i Dagens Næringsliv 21. februar 2014. Statsråd Høie skriver: Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å etablere tiltak for å møte de miljø- og klimautfordringene vi står overfor, både lokalt og globalt. Innkjøp er definert som et av innsatsområdene hvor en må utvise et slikt ansvar. Samfunnet påvirkes av våre valg i anskaffelsesprosessene og gjennom den påfølgende oppfølgingen av avtalene som inngås i offentlige anskaffelser. Norske sykehus kan oppnå store miljøgevinster både gjennom å redusere forbruket og ved å dreie forbruket i en mer miljøvennlig retning.

Svar fra statråd Høie

Svar

Bent Høie: Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å etablere tiltak for å møte de miljø- og klimautfordringene vi står overfor, både lokalt og globalt. Innkjøp er definert som et av innsatsområdene hvor en må utvise et slikt ansvar. Samfunnet påvirkes av våre valg i anskaffelsesprosessene og gjennom den påfølgende oppfølgingen av avtalene som inngås i offentlige anskaffelser. Norske sykehus kan oppnå store miljøgevinster både gjennom å redusere forbruket og ved å dreie forbruket i en mer miljøvennlig retning.

De regionale helseforetakene har gjennom eierkrav fra departementet blitt pålagt å gjennomføre tiltak for å bidra til å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene. Arbeidet har blitt organisert som et samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene (2011-2014). Et viktig tiltak har knyttet seg til miljøsertifisering. Alle helseforetakene i Norge skal innføre miljøledelse etter ISO 14001-standard og sertifiseres etter denne standarden innen utgangen av 2014.

Standarden stiller krav til leverandører og kontraktspartnere slik at de selv greier å overholde myndighetskrav og krav helseforetaket setter til seg selv. Når helseforetaket er sertifisert er det derfor forventet at det selv har metoder eller prosedyrer som sikrer at de har kontroll med de varene og tjenestene de anskaffer gjennom sine leverandører og kontraktspartnere. Det vil blant annet være mulig å legge inn konkrete krav i konkurransen for å spare miljøet for unødig frakt og emballasje, noe helseforetakene selv bør vurdere i kommende anskaffelser.

Lov om offentlige anskaffelser pålegger offentlige innkjøpere å legge inn miljøkrav i alle anskaffelser. Det er ikke presisert i loven nøyaktig hvilke miljøkrav som skal stilles. Det er blitt et økt fokus på viktigheten av å stille miljøkrav i anskaffelser de senere årene i alle helseregionene i Norge og det har også blitt gjennomført to nasjonale prosjekter som har ført til en felles tilnærming til temaet gjennom en veileder som er anbefalt brukt i alle helseforetak. Denne veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe i delprosjekt innkjøp, et delprosjekt i det nasjonale prosjektet ”Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten”. Se nærmere om dette på følgende hjemmeside:

http://www.helse-sorost-innvinn.no/brosjyrer/veileder_miljovennlige_anskaffelser.pdf

Det er i tillegg blitt en økt bruk av dialogkonferanser i forkant av anskaffelser i spesialisthelsetjenesten. Dette er en god møteplass hvor leverandører kan få fram sitt budskap om for eksempel miljøkrav eller andre typer innovasjoner, og eventuelt drøfte hvordan offentlige anskaffelser kan tilrettelegge for mest mulig miljøvennlige innkjøp.

Alle helseregionene i Norge er kontrollmedlemmer av Grønt Punkt Norge. Dette innebærer at alle leverandører til spesialisthelsetjenesten i Norge må være medlem av Grønt Punkt Norge eller annen returordning for emballasje. I tillegg er Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge medlemmer i Svanens innkjøperklubb. Dette innebærer at man skal velge svanemerkede produkter det hvor dette er mulig og gjøre bruk av svanemerkets kriterier i anskaffelser.

Spesialisthelsetjenesten har etter min oppfatning gjennomført en rekke svært gode tiltak og har igangsatt en rekke prosesser som viser at de tar miljøansvaret på alvor. Det er samtidig verdt å merke seg at de med dette arbeidet har etablert systemer for stadig forbedring og økt bevissthet knyttet til miljøutfordringer i sektoren.

 

Les spørsmålet til statsråden her.

Bent Høie (foto Bjørn Stuedal)