Nå er det lov å forhandle

Advokat Henrik Renner Fredriksen (bildet) fra Virke møtte også deltagerne på Lab Norges bransjetreff på Sundvolden Hotel og redegjorde for nytt i regelverk om offentlige anskaffelser. Ny lov og forskrift vil tre i kraft 1. januar 2017 og er basert på EU-regler om offentlige innkjøp. Utlysingstidspunktet vil bli avgjørende for om gammelt eller nytt regelverk gjelder for den aktuelle anskaffelse. Konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet er fortsatt viktige premisser for offentlige innkjøp og gjelder for alle innkjøp uansett størrelse. Riktignok omfatter ikke forskriften innkjøp under kr 100.000, men de grunnleggende kravene står i loven. De nasjonale terskelverdiene for vare- og tjenestekjøp er i nytt regelverk satt til kr 1,1 mill. Det betyr at området for det nasjonale regelverket for varer og tjenester nå bare utgjør området mellom kr 1,1 og kr 1,75 mill., mens det tidligere dekket området mellom kr 500.000 og 1,75 mill.. Det problematiske her er at kunngjøringsplikten faller bort. Det betyr at færre vil få kjennskap til anskaffelser mellom kr 500.000 og 1,1 mill.. For Lab Norges medlemmer utgjør dette et betydelig antall anskaffelser hvert år. EØS-terskelverdiene for vare- og tjenestekjøp er som før 1,1 mill. kroner når det gjelder staten som sådan (departementer, direktorater, NAV m.v.) og kr 1,75 mill. for andre offentlige virksomheter (kommuner, statlige foretak eks. sykehus m.v.). Advokat Fredriksen gikk ellers gjennom den nye prosedyren tilbudskonkurranse som erstatter dagens anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling under EØS-terskelverdien (del II), og opplyste at rommet for dialog og forhandling også er utvidet vesentlig i forhold til dagens ordning over EØS-terskelen (del III). En positiv nyhet sett fra leverandørsiden er at KOFA får tilbake muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser. I en periode har dette vært lagt til domstolene og det har ikke fungert bra. Det skal også tas SMB-hensyn ved anskaffelser. Det er blant annet plikt til å vurdere kontraktsoppdeling, men det har ingen konsekvens om man ikke gjør det. Et par forenklinger er at skatteattest bare skal kreves for innkjøp over 500 000 kroner, og plikten til å kreve HMS-erklæring er opphevet. I fremtiden skal all kommunikasjon skje elektronisk. Dette trer i kraft på et senere tidspunkt.

Nå er det lov  å forhandle