Hektisk innspurt for Lab Norge

Forleden kunne Lab Norge ønske velkommen til det som nokså sannsynlig er foreningen siste ordinære generalforsamling. Sekretariatsleder Tore Flaatrud går av ved kommende årsskifte, og det foreligger konkrete planer om å fusjonere med en annen organisasjon, Medtek Norge. Årets generalforsmaling var den 25. ordinære generalforsamlingen Tore Flaatrud var med på. Styreleder Jon Terje Heimdal (bildet) ble gjenvalgt og skal føre Lab Norge gjennom det som ganske sikkert blir en spennende prosess. Han kunne ønske velkommen til representanter for 25 av Lab Norges 51 medlemsbedrifter og fortalte om et svært aktivt år.

Hektisk innspurt for Lab Norge

 

De viktigste sakene har vært Tore Flaatruds avgang og overgang til ny organisasjonsform.

En annen sak som har krevd mye tid, er problemene med sykehusenes egenproduksjon av medisinske tester.

Saken med Eco Online har også tatt tid, men har gitt godt resultat. Det viste seg at Eco Online har en gratisløsning som ikke er gjort kjent. Tjenesten har fungert godt for noen av Lab Norges medlemmer, og det er viktig at alle er oppmerksom på at dette er noe man ikke skal betale for.

Det kommer en ny lov og forskrift  om in vitro medisinsk utstyr, og her har Lab Norge informert medlemmene og vil bli høringsinstans. Det er en sentral oppgave for Lab Norge å påvirke i slike prosesser.

Kontaktmøtene med Sykehusinnkjøp er viktige, og de er gjennomført i samarbeid med Medtek Norge.

Kravet om personopplysninger i anbud har vært en krevende sak. Etter at Lab Norge tok opp saken med både Datatilsynet og innkjøperne, kom det frem at enkelte av personopplysninger må være etterspurt for at de skal være en del av konkurransegrunnlaget.

Hjemmelen for å be om slike opplysninger skal bare brukes der det er grunn til å frykte korrupsjon.

Levering av utstyr som skal kobles til sykehusenes digitale infrastruktur er en aktuell problemstilling hvor det etter hvert stilles svært strenge krav til hva som kan kobles til. Det gir også oppgaver til Lab Norge.

Lab Norge leverte en krystallklar høringsuttalelse til forslaget om overtredelsesgebyrer i lov om medisinsk utstyr. Foreningens argument var ganske enkelt at det hittil ikke har vært noen sak hvor det ville vært aktuelt med overtredelsesgebyr. Dessuten har myndighetene allerede nødvendig tvangsmidler.

MedTek Europe er kommet med et etisk regelverk som Lab Norge har sluttet seg til, men ikke implementert. Regelverket dekker ikke alle medlemmenes behov, da det bare er konsentrert om forholdet til helespersonell.

Styrelederen refererte fra de skandinaviske bransjemøtene, som viser at bransjeforeningene i de skandinaviske landene blir stadig likere hverandre og dermed får flere punkter hvor det er naturlig og nyttig å samarbeide.

Om årets Lab-messe kunne han fortelle at fordi det er 25 år siden første Lab-messe, blir det en skikkelig fest for medlemmer og gjester under årets messe på Lillestrøm.

Forøvrig kunne Jon Terje Heimdal oppsummere et år med medlemsmøter, bransjetreff, arbeidsgruppemøter, frokostmøter og frokostseminarer, fem styremøter og en travel hverdag for sekretariatet.